1. Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van OMEGA10™. De website geeft de bezoekers een overzicht van de werkwijze en de behandelingen van OMEGA10™.  De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

2. Copyright informatie

© Copyright OMEGA10™ 2014 t/m 2024. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, foto’s, illustraties, logo’s, geluid, video, etc) die je op deze site (omega10.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij OMEGA10.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door OMEGA10™ of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright OMEGA10”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. OMEGA10™ voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. OMEGA10™ stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

3. Rechten

Aan de informatie die gepubliceerd is op de OMEGA10™ website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, ontleend worden. Op alle van OMEGA10™ afkomstige informatie zijn de OMEGA10™ algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens op deze website gepubliceerd zijn en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

4. Links naar andere websites

Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van OMEGA10™. Onder geen enkel beding neemt OMEGA10™ verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van OMEGA10™ zijn gekoppeld.

5. Correct functioneren van de website

OMEGA10™ streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. OMEGA10™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.

6. Correctheid van informatie op de website

OMEGA10™ streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks dit streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien je dit mocht waarnemen verzoek ik je mij hiervan op de hoogte te stellen zodat ik dit kan aanpassen.

 

Hier vindt u mijn behandelingsvoorwaarden:

Delen is gezond 🙂Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin